Amerikaansch aanbod

Amerikaansch aanbod

De Zwitsersche bladen melden iets naders van de kolonie bij Amden (in het kanton St. Gallen.) Haar geestelijk hoofd Josua Klein, die uit Amerika gekomen is, zijn vrouw en hun beide jongens hebben het burgerrecht van Amden gekregen, dat nog nooit tevoren aan een vreemdeling verleend werd. Josua Klein betaalt daarvoor… een millioen francs. De burgers van Amden vertrouwden eerst hun ooren niet, toen zij van zijn aanbod hoorden. Aanvankelijk was er onder de konservatieve burgers wel eenige oppositie, maar toen de pfarrer zei, dat er van kerkelijk standpunt niets tegen inwilliging van het verzoek was, omdat men blijkbaar had te doen met beschaafde en fatsoenlijke menschen, werd het verzoek met 260 tegen 5 stemmen toegestaan. Klein heeft onder meer bedongen, dat het vijfde deel van het kapitaal voor armenzorg besteel zal worden. Hij heeft voorts verlof gekregen tot het bouwen van een monumentale, wit mireren kapel, die aan de gemeente zal worden overgedragen, terwijl hij den ouderhoudslast op zich neemt. Verder is hem voor 99 jaar concessie verleend voor den bouw en de exploitatie van een groote hal op Durchschlegl en den aanleg daarheen.

Alles klinkt eenigsz ns fantastisch; de Amder burgers zullen in elk geval voorzichtig doen, wanneer zij op hun millioen geen nieuwe uitgaven dekreteeren, voordat Josua Klein terug zal zijn uit Amerika, waar hij binnenkort heengaat om het geld te halen.

De Sumatra Post, 6. Jahrg., 15. Januar 1904, Nr. 12. Online